POKYNY - SOBOTA 19.9.2009

Pokyny k nedeľným pretekom v šprinte

Dátum

19. 9. 2009 (sobota)

Centrum pretekov

Marianka, Námestie 4. apríla, Hostinec u Nováka
Parkovanie možné na priľahlých komunikáciách – dodržujte pokyny organizátorov. Zákaz parkovať v okolí zastávok MHD a v obratisku autobusov!

Mapa

špeciálna pre MAKADO, mierka 1:25 000, ekvidištancia 10m, rozmer A2, aktualizovaná r. 2009

Kategórie

Rodičia s deťmi, limit 120 minút: RD
Podľa pohlavia (MM, MŽ, ŽŽ) a súčtu veku pretekárov (do 80 a nad 80 rokov), limit 180 alebo 300 minút: MM -80 180, MM 80+ 180, MŽ -80 180, MŽ 80+ 180, ŽŽ -80 180, ŽŽ 80+ 180, MM -80 300, MM 80+ 300, MŽ -80 300, MŽ 80+ 300, ŽŽ -80 300, ŽŽ 80+ 300

V prípade, že bude v niektorej kategórii prihlásených menej ako 5 dvojíc, dôjde ku zlúčeniu kategórií nasledovne: Najprv bude zrušené rozlišovanie podľa veku (čiže 80+ sa zlúči s -80), pokiaľ to nebude stačiť zruší sa rozlišovanie podľa pohlavia (ŽŽ do MŽ, MŽ do MM, ...)

Prezentácia

07:45 – 08:30 pre preteky s časovým limitom 300 min
09:15 – 10:00 pre preteky s časovým limitom 180 min
10:45 – 11:15 pre preteky s časovým limitom 120 min

Pretekári, ktorí majú menej ako 18 rokov musia na prezentácii predložiť písomný súhlas od rodičov - „Súhlasím s tým, že môj syn/dcéra štartuje na pretekoch MAKADO 19. - 20.09.2009. V prípade jeho/jej zranenia počas alebo následkom týchto pretekov si nebudem voči usporiadateľovi nárokovať žiadne odškodné.“

Počas prezentácie pretekári obdržia mapy so zakreslenými kontrolnými stanovišťami (KS) bez bodových hodnôt, štartovný preukaz a štartovné čísla (musia byť upevnené vpredu na riadidlách). Po odprezentovaní si pretekári pripravia taktiku pretekov na mape (vhodné je mať fixku, voskovku, ...)

Na základe rezervácie z prihlášky je možné si po prezentácii požičať mapník (1,5€). Pre istotu odporúčame priniesť si kancelárske spinky alebo tenké gumičky na pripevnenie mapy.

Štart

09:00 pre preteky s časovým limitom 300 min
10:30 pre preteky s časovým limitom 180 min
11:45 pre preteky s časovým limitom 120 min

Pred štartom si pretekári odložia bicykle na určené miesto. V okamihu štartu dostávajú bodové hodnoty kontrolných stanovíšť. Dopracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy a pod. vykonávajú bez bicyklov! Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Dvojice sú povinné opustiť priestor štartu do 10 min.
Všetci pretekári musia byť v priestore štartu najneskôr 10 min. pred štartom, dodržujte prosím pokyny organizátorov.

Razenie KS

Kontrolné stanovištia sa razia kliešťami do papierových preukazov. Pri KS musia byť obaja pretekári z dvojice! Kontroly na mape sú označené číslami 1,2,3,..., na lampiónoch sú označené ako 101, 102, 103, ... a do preukazu sa razia nasledovne: KS číslo 101 sa razí do políčka č.101, KS 102 do políčka č.102, KS 113 do políčka č. 113, atď ...

Preukaz musí byť na bicykli pripevnený gumičkou alebo lyžiarskym navijákom (SkiZip) tak, aby sa nedal jednoducho odopnúť. V prípade zmiešaných dvojíc (muž-žena) musí mať preukaz na bicykli žena!
Žiaľ, občas sa stáva že „turisti“ kontroly ukradnú alebo zničia. V takomto prípade sú na zemi pri každej kontrole rozsypané malé papieriky s číslom – tento papierik zoberte a odovzdajte ho v cieli, čím potvrdíte prejazd kontrolou.

Jazda v dvojici

Dvojica musí jazdiť „na dosluch“, t.z. v takej vzdialenosti, že pretekári sa počujú pri normálnom rozhovore.

Navigačné pomôcky

Odporúčame buzolu alebo kompas.
GPS navigácie nie je dovolené používať! Nesmú byť umiestnené na miestach, kde je na ne vidieť (riadidlá, ruka, ...).

Zdravotnícka pomoc

V centre bude počas pretekov k dispozícií lekár. Organizátor zabezpečuje terénne vozidlo pre prípad zranenia v ťažšie prístupných terénoch.

Občerstvenie

Každý pretekár dostane pri prezentácii vzorku výživových doplnkov od AONE, v cieli bude k dispozícii pitný režim. V centre pretekov hostinec.

Hodnotenie

 1. Body za získane KS sa sčítajú
 2. Odčítajú sa body za prekročenie časového limitu nasledovne:
  • 00:01 min. - 10:00 min. po limite: -2 body / každá začatá min.
  • 10:01 min. - 30:00 min. po limite: -10 bodov / každá začatá min.
  • 30:01 min. a viac po limite: diskvalifikácia
 3. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas

Vyhlásenie výsledkov

cca 15:00. Prvé tri dvojice v každej kategórii získajú diplom a výživové doplnky od AONE.

Tombola

Po skončení vyhlásenia výsledkov. V tombole množstvo cyklistických a necyklistických cien v hodnote viac ako 350€.

Dôležité upozornenia

 1. Cieľom musí prejsť každý pretekár a to aj v prípade, že má technické, resp. iné nepredvídané problémy. V prípade, že pretekár nemôže z vážnych dôvodov prejsť cieľom – je povinný to okamžite oznámiť telefonicky. Telefónne číslo je uvedené na zadnej strane štartovného čísla.
 2. Počas pretekov sa jazdí na cestách a chodníkoch v Lesoparku, kde sa pohybujú turisti, rekreační cyklisti a v niektorých častiach aj autá. Bezpečnosť vlastná i cudzia je dôležitejšia ako výhra v pretekoch - treba jazdiť so zvýšenou pozornosťou a opatrnosťou! Je potrebné mať na zreteli platný Lesný zákon! Jazda mimo chodníkov a ciest je zakázaná!
 3. Každý pretekár jazdí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Mládež do 18 rokov predloží písomný súhlas rodičov pri prezentácii.
 4. CYKLISTICKÁ PRILBA POVINNÁ! Bez nej nebude pretekár pripustený na štart!
 5. Mapa nemá vodovzdornú úpravu, odporúčame priniesť širokú lepiacu pásku na oblepenie mapy, fixky na kreslenie do mapy, prípadne tenké gumičky vhodné na pripevnenie mapy.
 6. Niektoré kontroly môžu byť obodované 0 (nula) bodmi. Takéto kontroly nie sú v lese nijak označené!
 7. Na vybraných miestach v teréne budeme mať umiestnených traťových komisárov, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie pravidiel (GPSky, jazda „na dosluch“, jazda mimo chodníkov a ciest, a pod.) Porušenie pravidiel znamená diskvalifikáciu! Samozrejme budeme radi, ak k diskvalifikácii nebudeme musieť prikročiť.

POKYNY - NEDEĽA 20.9.2009

Pokyny k sobotnému MAKADU

Dátum

20. 9. 2009 (nedeľa)

Centrum pretekov

Rusovce, reštaurácia SĽUK
Parkovanie bezproblémové na parkovisku vedľa reštaurácie.

Mapa

špeciálna pre OC, mierka 1:5 000, rozmer A4, aktualizovaná r. 2009

Kategórie

M – muži bez rozdielu veku
W – ženy bez rozdielu veku
R+D – rodičia s deťmi

Prezentácia

9:30 – 10:15 pre pretekárov, ktorí neboli na MAKADE. Štartové čísla z MAKADA platia aj v nedeľu.

Pretekári, ktorí majú menej ako 18 rokov musia na prezentácii predložiť písomný súhlas od rodičov - „Súhlasím s tým, že môj syn/dcéra štartuje na pretekoch MAKADO 20.09.2009. V prípade jeho/jej zranenia počas alebo následkom týchto pretekov si nebudem voči usporiadateľovi nárokovať žiadne odškodné.“

Na základe rezervácie z prihlášky je možné si po prezentácii požičať mapník (1,5€). Pre istotu odporúčame priniesť si kancelárske spinky alebo tenké gumičky na pripevnenie mapy.

Štart

Intervalový, od 11:00. Každý pretekár štartuje vrámci kategórie samostatne, presný čas svojho štartu sa dozvie v štartovej listine (najneskôr v sobotu). Mapu so zaznačenými kontrolami (v predpísanom poradí) dostane minútu pred samotným štartom.

Na štart sa musí pretekár dostaviť najneskôr 3 minúty pred samotným štartom!

Razenie KS

KS sa razia kliešťami do papierových preukazov. KS sú na mape označené a pospájané v poradí (1, 2, 3, …) a do preukazu sa razia v poradí do políčok 1, 2, 3... KS je nutné navštíviť v predpísanom poradí, teda štart – 1 – 2 – 3 - ... - cieľ.

Preukaz musí byť na bicykli pripevnený gumičkou alebo lyžiarskym navijákom (SkiZip).

Žiaľ, občas sa stáva že „turisti“ kontroly ukradnú alebo zničia. V takomto prípade sú na zemi pri každej kontrole rozsypané malé papieriky s číslom – tento papierik zoberte a odovzdajte ho v cieli, čím potvrdíte prejazd kontrolou.

Navigačné pomôcky

Odporúčame buzolu alebo kompas.
GPS navigácie nie je dovolené používať! Aj tak vám budú na nič, lebo šprint je pekelne rýchly.

Občerstvenie

Pitný režim v cieli. Priamo v centre pretekov je reštaurácia.

Hodnotenie

Hodnotí sa výsledný čas.
Pokiaľ pretekár neorazí všetky kontroly, nebude diskvalifikovaný, ale v poradí bude zaradený až za posledného pretekára, ktorý orazil všetky. Pretekári, ktorí neorazia dve KS budú zaradení za posledného pretekára s chýbajucou jednou KS, atď...

Vyhlásenie výsledkov

Čo najskôr po dojazde posledného pretekára, cca o 13:30.

Dôležité upozornenia

 1. Cieľom musí prejsť každý pretekár a to aj v prípade, že má technické, resp. iné nepredvídané problémy.
 2. Počas pretekov sa jazdí na cestách a chodníkoch v parku a priľahlých lužných lesoch, kde sa pohybujú turisti, rekreační cyklisti a v niektorých častiach aj autá. Bezpečnosť vlastná i cudzia je dôležitejšia ako výhra v pretekoch - treba jazdiť so zvýšenou pozornosťou a opatrnosťou!
 3. Je potrebné mať na zreteli platný Lesný zákon! Vzhľadom k tomu, že jazdíme po CHKO Dunajské luhy, je jazda mimo chodníkov a ciest zakázaná v celom priestore pretekov!!! Aj v parku, aj na lúkach je možné sa pohybovať výhradne po zaznačených chodníčkoch a cestách!
 4. Každý pretekár jazdí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Mládež do 18 rokov predloží písomný súhlas rodičov pri prezentácii.
 5. CYKLISTICKÁ PRILBA POVINNÁ! Bez nej nebude pretekár pripustený na štart!
 6. Mapa nemá vodovzdornú úpravu, odporúčame priniesť širokú lepiacu pásku na oblepenie mapy, fixky na kreslenie do mapy, prípadne tenké gumičky vhodné na pripevnenie mapy.
 7. Na vybraných miestach v teréne budeme mať umiestnených traťových komisárov, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie pravidiel (najmä zákaz jazdy mimo chodníkov a ciest). Porušenie pravidiel znamená diskvalifikáciu! Samozrejme budeme radi, ak k diskvalifikácii nebudeme musieť prikročiť.