Propozície / Pokyny

MAKADO – 10.ročník bodovacej súťaže dvojíc v orientačnej cyklistike

Vazkársky rogaining dvoj- až šesťčlenných družstiev v pešej alebo bežeckej orientácii

Shocart liga 2014 – 11.kolo seriálu pretekov dvojíc v orientačnej cyklistike

O čo ide:

MA-KA-DO sú orientačné preteky dvojíc na bicykloch. Počas časového limitu majú pretekári úlohu získať čo najvyšší počet bodov tak, že navštívia čo najviac kontrolných stanovíšť (KS) podľa možnosti s čo najvyšším bodovým ohodnotením. Svoju trasu si určuje každá dvojica sama podľa svojich síl, orientačných schopností, logického myslenia a bodového ohodnotenia jednotlivých KS. Podrobnú mapu Malých Karpát v mierke 1:35000 so všetkými KS obdržia pretekári pri prezentácii, bodové ohodnotenie jednotlivých KS až po odštartovaní. Za prekročenie časového limitu sa body strhávajú. Poradie sa stanoví podľa súčtu dosiahnutých bodov. Ak majú dve súťažné dvojice zhodný počet bodov, lepšie umiestnenie získava dvojica s lepším časom. 

Počas prezentácie pretekári obdržia mapy so zakreslenými kontrolnými stanovišťami (KS) bez bodových hodnôt, štartovný preukaz a štartovné čísla (cyklisti musia mať štartovné čísla upevnené vpredu na riadidlách). Po odprezentovaní si pretekári pripravia taktiku pretekov na mape (vhodné je mať fixku, voskovku). 

Paralelne bude okrem cyklistickej súťaže prebiehať 4.ročník Vazkárskeho rogainingu. Budú to preteky dvoj- až šesťčlenných družstiev v pešej alebo bežeckej orientácii v rovnakom priestore, na rovnakej mape a za rovnakých podmienok ako MAKADO. Viacej informácií o rogainingu získate na www.rogaining.cz.

Všetci pretekári obdržia mapu! V prípade viac ako 2 členných družstiev v kategóriách OPEN a Rogaining sú v cene štartovného 2 mapy. 

Kategórie

MM -80

dvojica mužov so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)

ŽŽ -80

dvojica žien so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)

MŽ -80

zmiešaná dvojica so súčtom veku do 80 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)

MM 80+

dvojica mužov so súčtom veku od 81 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)

ŽŽ 80+

dvojica žien so súčtom veku od 81 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)

MŽ 80+

zmiešaná dvojica so súčtom veku od 81 rokov, časový limit 300 minút (5 hodín)

RD

rodič s dieťaťom do 12 rokov vrátane, časový limit 180 minút (3 hodiny)

OPEN

jednotlivec, dvojica alebo skupina, časový limit 180 minút (3 hodiny)

Rogaining

dvoj- až šesťčlenné družstvá, časový limit 360 minút (6 hodín) 

Vek sa zohľadňuje voči roku narodenia.

Kedy a kde:

6.9.2014 (sobota) Kuchyňa, areál autocampingu Karpaty

Pretekať sa bude na lesných cestách a chodníkoch v lesoch Malých Karpát.

Prezentácia

07:45

09:00

pre kategórie s časovým limitom 300 min a Rogaining

09:00

10:00

pre kategórie s časovým limitom 180 min

Štart

09:30

Rogaining

10:00 a 10:30

MŽ -80, ŽŽ -80, MŽ 80+, ŽŽ 80+, MM -80 a MM 80+ (spresnenie rozdelenia dvojíc do konkrétneho štartovného času bude uvedené v pokynoch týždeň pred pretekmi)

11:00

RD a OPEN

Pred štartom si pretekári odložia bicykle na určené miesto. V okamihu štartu dostávajú bodové hodnoty kontrolných stanovíšť. Dopracovanie taktiky, vpísanie bodových hodnôt do mapy a pod. vykonávajú bez bicyklov! Až potom si berú bicykle a vydávajú sa na trať. Pretekári sú povinní opustiť priestor štartu do 15 minút. Všetci pretekári musia byť v priestore štartu 15 min. pred štartom, dodržujte prosím pokyny organizátorov. Uvedené platí primerane aj pre kategóriu Rogaining.

Spôsob razenia KS

Kontrolné stanovištia sa razia kliešťami do papierových preukazov. Pri KS musia byť všetci členovia tímu! Kontroly na mape sú označené číslami 100, 101, 102, 103, … a do preukazu sa razia do príslušného políčka. Preukaz nemusí byť pevne spojený s bicyklom. Žiadna kontrola nie je povinná. Kontroly s nulovým počtom bodov nemusia byť v teréne umiestnené.
Žiaľ, občas sa stáva že „turisti“ kontroly odcudzia alebo zničia. V takomto prípade sú na zemi pri každej kontrole rozsypané malé papieriky s číslom –tento papierik zoberte a odovzdajte ho v cieli, čím potvrdíte prejazd kontrolou.

Pohyb v dvojici

Členovia tímu musia jazdiť (behať) „na dosluch“, t.z. v takej vzdialenosti, že pretekári sa počujú pri normálnom rozhovore.

Hodnotenie

Body za orazené KS sa sčítajú
Penalizácia za prekročenie časového limitu:
00:01 min. – 10:00 min. po limite: -2 body / každá začatá min.
10:01 min. – 30:00 min. po limite: -10 bodov / každá začatá min.
30:01 min. a viac po limite: diskvalifikácia
V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší čas.

Zakázaný priestor

Je vyznačený na mape červeným šrafovaním – ak ide o celú oblasť, prípadne
prekríženiami cesty.

 

Vyhlásenie víťazov

Medzi 16:00 až 17:00 v centre pretekov.

Občerstvenie

Všetci pretekári dostanú pitný režim AONE. V centre pretekov bude pripravená spoločná opekačka a občerstvenie v bufete v centre pretekov.

Prihlasovanie

Online prihlasovanie bude uzatvorené 4.9.2014 o polnoci. Po tomto dátume bude možné sa prihlásiť e-mailom na prihlaska@vba.sk, pričom za prihláseného sa bude účastník považovať až po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu (v takomto prípade sa štartovné hradí pri prezentácii). Prihlásenie sa priamo na prezentácii bude možné iba v obmedzenom množstve.

Štartovné za celý tím

Kategória

do 31.8.2014

od 1.9.2014

RD

10€

10€

OPEN

10€

15€ 10€

MŽ -80, ŽŽ -80, MŽ 80+, ŽŽ 80+, MM -80, MM 80+, Rogaining

15€

20€ 15€

V cene štartovného MAKADA (cena je úhrnná pre dvojicu/družstvo) je zahrnutá turistická mapa v mierke 1:25000 rozmeru A2 pre každého pretekára (max. 2 pre družstvo), pitný režim a občerstvenie v cieli.

Štartovné sa hradí prevodom na účet, variabilný symbol bude vygenerovaný po zadaní prihlášky. Platba v hotovosti pri prezentácii iba v najvyššej výške pre danú kategóriu. Výnimkou sú pretekári zo zahraničia, ak si to dohodnú vopred (pri zadávaní prihlášky).

V prípade, že sa pretekár nezúčastní pretekov, štartovné sa nevracia, pretekár však má nárok na mapy.

Poznámky

  • Treba jazdiť pozorne a opatrne. Bezpečnosť vlastná i cudzia je dôležitejšia ako víťazstvo v pretekoch.

  • Všetci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov, musia mať písomný súhlas rodiča, že môžu štartovať.

  • Každý pretekár musí prejsť cieľom, aj v prípade, že ho postihnú technické alebo iné problémy.

  • Mapu je praktické si upevniť na bicykel. Na to slúži držiak – mapník, ktorý sa upevňuje na riadidlá a môžeme Vám ho na prezentácii zapožičať za poplatok 2,00 €. Rozhoduje poradie prihlášok.

  • Všetci štartujúci cyklo-pretekári musia mať povinne cyklistickú prilbu – bez výnimky!!!

 

Riaditeľ pretekov: Miroslav Lago

Hlavný rozhodca: Stanislava Fajtová